วันที่ 18-19 ก.ค. 2565 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ อพม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนากลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านผึ้งเฮือนกานต์ รีสอร์ท อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบปะและให้กำลังใจแก่ อพม.ในพื้นที่ 3 อำเภอ โซนใต้ ได้แก่ อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย ในโอกาสเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ อพม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน


Share: