วันที่ 18 มี.ค. 2564 สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพครอบครัวเพื่อเป็นเกราะป้องกันปัญหาสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพครอบครัวเพื่อเป็นเกราะป้องกันปัญหาสังคม ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมประกอบด้วย การยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล การเสริมสร้างความรู้ ด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว การจัดนิทรรศการยุติความรุนแรงในครอบครัว และกิจกรรม สมัชชาครอบครัว ประจำปี 2564 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 85 คน โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


Share: