วันที่ 16 มี.ค. 2564 การประชุมคณะอนุกรรมการ ศปคม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ศปคม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการและองค์กรเอกชน จำนวน 20 คน โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว สาระสำคัญการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564


Share: