พม.ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

วันที่ 21-23 เมษายน 2564 พม.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับอพม. ลงพื้นที่ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมบ้านและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และกำหนดแผนให้การช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จำนวน 1 ราย


Share: