วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่11 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเทศบาลตำบลขุนยวม เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยมีนายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฯ
———
นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม กล่าวรายงานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลขุนยวม
———
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดย นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าว ว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านสังคม มิติด้านรายได้ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านความเป็นอยู่ที่เหมาะสม มิติด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหา
และความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร พร้อมทั้งมอบมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 9 ประเภท

Share:วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายไชยา ประหยัดทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง กล่าวรายงาน และนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านสังคม มิติด้านรายได้ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านความเป็นอยู่ที่เหมาะสม มิติด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร
พร้อมทั้งมอบมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายที่ดูแลกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 9 ประเภท

Share:วันที่ 3 สิงหาคม 2565 พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสบป่อง โดยได้รับเกียรติจากนายกเอนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ ซึ่งมีนายสุริยัน ปัญญา นายกองค์บริหารส่วนตำบลสบป่อง กล่าวรายงาน และนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 4 ศูนย์ การมอบเงินสวัสดิสสการให้กับกลุ่มเป้าหมาย  องค์กร เครือข่าย วอาทิ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้ง 8 ประเภท


Share:วันที่ 22 ก.ค. 2565 ร่วมงานปลูกต้นไม้ กิจกรรมสการจัดการพื้นที่ป่าเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม

วันที่ 22 ก.ค. 2565 นายแฉล้ม  ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายนางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่่ ร่วมงานปลูกต้นไม้ กิจกรรมสการจัดการพื้นที่ป่าเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม โดยการปลูกป่าครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนบ้านทบศอกได้เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติพร้อมทั้งการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนป่าชุมชนบ้านทบศอก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


Share:วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่ (ร10)

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา08.00น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเป่ิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่ (ร10) โดยนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยอนุพันธ์ กมลดีเยี่ยม นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ณ อาคารโรงยิมอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เเมือง จ.แม่ฮ่องสอน


Share:วันที่ 18-19 ก.ค. 2565 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ อพม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนากลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านผึ้งเฮือนกานต์ รีสอร์ท อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบปะและให้กำลังใจแก่ อพม.ในพื้นที่ 3 อำเภอ โซนใต้ ได้แก่ อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย ในโอกาสเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ อพม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน


Share:6 กรกฏาคม 2565 One home พม.แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30น. .สำนักงานพมจ.แม่ฮ่องสอน.
เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายรัชพล ยาใจ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเทิดศักดิ์ พรจงมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ กล่าวรายงาน
ทั้งนี้นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน..เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม รายได้ ด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน..โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร
พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม จำนวน 5 ศูนย์ ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขุนแม่ลาน้อย ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ลาน้อย ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันติคีรี ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่นาจาง ..และมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย . องค์กร เครือข่ายที่ทำเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 9ประเภท
เช่น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ….มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุสภาวะยากลำบาก ..มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน มอบเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ..มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ อีกทั้งมอบใบรับรององค์สาธารณะประโยชน์ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่ลาน้อย (ศปง.อพม.อำเภอแม่ลาน้อย)
…ซึ่งกิจกรรมในงานมีนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย/สินค้าและผลิตภัณฑ์ จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงอำเภอแม่ลาน้อย ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ

Share:30 พฤษภาคม 2565 OneHome พม. แม่ฮ่องสอน เดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประการ ณ ถนนคนเดิน อำเภอปาย จังหวัดนแม่ฮ่องสอน

วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงาน One Home พม.แม่ฮ่องสอน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 จำนวน ๓ อำเภอ ได้แก่พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 รวมถึงพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งพ.ศ. 2557 และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน สามารถป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากกระบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในพื้นที่เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสปัญหาทางสังคมในทุกกรณีซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางสังคมในระดับที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี การขอทาน และคนไร้ที่พึ่ง


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php